Študentská rada

Študentská rada na Súkromnej strednej odbornej škole podnikania

Aj v školskom roku 2023/2024 sa ŠR na SSOŠP Senica stretáva a aktívne pracuje.  Má 20 členov, ktorých si zvolili jednotlivé triedne kolektívy. V Študentskej rade sú z každej triedy volení zástupcovia. Z radov študentov si členovia zvolia predsedu a podpredsedu. Študentská rada prispieva k rozvoju aktívneho života a diania v našej škole.

Úlohou študentskej rady je:

  • sprostredkovanie komunikácie medzi študentmi, učiteľmi a vedením,
  • flexibilné riešenie aktuálnych problémov,
  • návrhy a príprava podujatí pre študentov,
  • pripomienkovanie školského poriadku,
  • návrhy na zlepšenie chodu školy,
  • spolupráca s nadáciami, spolkami,
  • spolupráca so Študentskou radou mesta Senica.

Stretnutia študentskej rady:

  • stretnutia sa konajú v termíne minimálne raz mesačne, v prípade potreby častejšie
  • pri riešení vážnych problémov sa na zasadanie pozýva riaditeľka školy