Odbory

Ponúkame 4-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou v 2 odboroch 6341 M – škola podnikania alebo 7237 M – informačné systémy a služby.

6341 M - škola podnikania

Je určený pre študentov, ktorí majú záujem o ekonomické zameranie ukončené maturitnou skúškou. Ťažisko vyučovania je zamerané na výučbu ekonomických predmetov a cudzích jazykov. Študenti sa od 1. ročníka vyučujú všetky ekonomické odborné predmety, všeobecnovzdelávacie predmety, informatiku v základnej forme a dva cudzie jazyky podľa vlastného výberu. Toto zameranie si vyberajú študenti, ktorí sú viac teoreticky zameraní a chcú ďalej pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

6341 M – škola podnikania – zameranie na športový manažment

V rámci odboru škola podnikania ponúkame aj zameranie na športový manažment. Absolvent sa uplatní ako kvalifikovaný pracovník so všeobecnovzdelávacím  základom, s odbornými teoretickými ekonomickými vedomosťami a praktickými  zručnosťami, schopný vykonávať  kvalifikované manažérsko-ekonomické činnosti v športových kluboch a centrách, v  kontrolných inštitúciách, v súkromnom podnikaní, v štátnej správe, službách a poradenstve alebo môže ďalej pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

7237 M - informačné systémy a služby

Je určený pre študentov, ktorí majú záujem o informatické zameranie ukončené maturitnou skúškou. Študenti sa od 1. ročníka vyučujú informatické odborné predmety, všeobecnovzdelávacie predmety, dva cudzie jazyky podľa vlastného výberu. Toto zameranie si vyberajú študenti, ktorí sú zameraní na programovanie, robotiku, prácu s grafickými a video-editormi, vytváranie webstránok  a rôznych projektov.

 

Diaľkové štúdium

je určené pre študentov, ktorí majú záujem o odbor 6341 M – škola podnikania a chcú si zvýšiť stredné odborné vzdelanie na úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou alebo majú záujem o vykonanie ďalšej odbornej ekonomickej maturity. Vykonáva sa externou formou popri zamestnaní v trvaní dvoch školských rokov. Učebný plán je zhodný s učebným plánom denného štúdia. Štúdium je ukončené maturitnou skúškou. Vyučovanie prebieha raz týždenne, a to vždy v sobotu. Začína od 8.00 hod. a každý týždeň majú študenti dva predmety.