Študentská firma

Do it yourself

V školskom roku 2019/2020 na našej škole funguje Firma Junior Achievement (ďalej len JA Firma) – študentská firma, ktorá má obchodné meno Do it yourself. Tvorí ju 15 študentov tretieho ročníka z odboru škola podnikania aj informačné systémy a služby.

 

Ako to prebieha?

Náplňou tohto predmetu je osvojenie si teoretických vedomostí priamo v praxi, kde študenti založením firmy simulujú činnosť akciovej spoločnosti. Cieľom je umožniť mladým ľuďom preniknúť do problematiky fungovania firmy od jej založenia až po likvidáciu.

Študenti si založia vlastnú JA Firmu na obdobie školského roka, ktorá pod vedením učiteľa a konzultanta funguje ako ktorákoľvek iná firma na trhu. V priebehu práce sa zoznámia s praktickou stránkou podnikania a riadenia firmy, učia sa komunikovať, spolupracovať, tvorivo myslieť a riešiť problémy.

 

Reálne fungovanie firmy

Po založení firmy si študenti volia manažment, emisiou akcií získajú základné imanie. Na základe marketingového prieskumu následne pripravujú podnikateľský plán a realizujú výrobu a predaj produktov podporovaný marketingovými aktivitami a vedením finančnej evidencie. Na záver roka činnosť ukončia uzavretím finančnej evidencie, pripravia výročnú správu, vyplatia dividendy svojim akcionárom a JA Firmu zlikvidujú podľa platných predpisov. Program neprebieha len na fiktívnej báze, ale študenti pracujú s reálnymi peniazmi a ponúkajú reálne výrobky a služby.