Profil absolventa

Odbor škola podnikania

Absolvent študijného odboru škola podnikania je pripravovaný na kvalifikované riadenie malého a stredného podniku. Má teoretické i praktické vedomosti na vytvorenie novej firmy, a tým i nových pracovných príležitostí alebo môže prebrať zodpovednosť za riadenie už etablovanej firmy. Získané vedomosti môže uplatniť v rôznych odvetviach hospodárskej činnosti, pretože manažérska práca v týchto odvetviach má veľa spoločných prvkov.

Významnou vlastnosťou manažéra nie sú len jeho odborné znalosti, ale i formovanie a prezentovanie jeho celkového imidžu. Absolvent nadobúda a priamo si formuje svoj podnikateľský a manažérsky imidž počas štúdia v širokej škále spoločensko-vedných predmetov smerujúcich k rozvoju jeho osobnosti a vhodného podnikateľského správania.
Absolvent je schopný uvedomiť si zmeny v spoločnosti z vnútorného i medzinárodného hľadiska, meniaci sa hospodársky vývin sveta, vznik nových obchodných partnerov. Na tieto zmeny dokáže pružne reagovať a svojou aktivitou vytvárať produktívnejšie a efektívnejšie hodnoty. Po úspešnom ukončení štúdia získané vedomosti absolventovi umožňujú úspešne zvládnuť štúdium na vysokej škole.

 

Absolvent získa nasledujúce vedomosti, zručnosti a znalosti:

 • má dobré znalosti zo slovenského jazyka a literatúry, ovláda spisovný jazyk, pravopis, používa ho v osobnom i písomnom styku na rôznych úrovniach jednania
 • pozná dejiny svojho národa, dejiny sveta, svetovú literatúru a ich vplyv na súčasný vývin
 • vhodne reaguje v rôznych spoločensko-obchodných rokovaniach, komunikuje s partnermi a klientmi, dodržiava spoločenské protokoly, zásady hygieny a spoločenského správania
 • má všeobecné pohybové schopnosti, správnu životosprávu a starostlivosť o zdravie a životné prostredie, prevencia voči civilizačným chorobám
 • má samostatné, logické myslenie umožňujúce úspešne riešiť vzniknuté problémy, organizovať a riadiť 
 • pozná súčasný aktuálny vývin hospodárskeho sveta, hospodárskych zoskupení, foriem spolupráce
 • aktívne ovláda dva cudzie jazyky nielen hovorovo, ale i v oblasti odbornej terminológie, komunikácia s obchodnými partnermi 
 • ovláda obchodnú korešpondenciu v materinskom i cudzom jazyku
 • pozná základné právne normy štátu, právne formy podnikateľskej činnosti, legislatívu v obchodných vzťahoch
 • vie viesť jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdovú a účtovnú agendu podniku, rôzne formy hospodárenia, platobný styk podnikateľských subjektov a vypracovanie finančnej analýzy podniku
 • ovláda základné ekonomické pojmy v podmienkach trhovej ekonomiky poznatky z makro a mikroekonomiky, bankovníctvo, poistný systém
 • vie sa orientovať v obchodnej činnosti podniku, pozná riadenie a prácu manažérov
  v medzinárodnom podnikaní
 • ovláda platobnú bilanciu, medzinárodné informačné systémy, menový vývoj, devízové hospodárstvo
 • ovládanie a použitie počítačov v rôznych formách činnosti podniku, základné vedomosti operačných systémov a počítačových sietí, používanie aplikačných programov, tvorba vlastných jednoduchých programov a prezentácií i na internete
 • má zručnosti a návyky pri používaní kancelárskej a telekomunikačnej techniky – PC, písací stroj, fax, internet, e-mail

 

Odbor informačné systémy a služby

Absolvent študijného odboru informačné systémy a služby je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom, schopný samostatne vykonávať odborné činnosti informačného charakteru, pre ktoré je podmienkou úplné stredné odborné vzdelanie, a to vo funkcii informačného pracovníka vo všetkých typoch informačných inštitúcií a sietí, regionálnych informačných a mediálnych inštitúciách.

Absolvent je pripravovaný v súlade s medzinárodnými štandardami (jazykové, počítačové). Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností. Je naklonený a otvorený novým trendom a metódam v danej profesii.

Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú vedomosti a spôsobilosti z hygieny a bezpečnosti práce, ochrany zdravia pri práci, tvorby a ochrany životného prostredia, vrátane starostlivosti o kultúru práce a pracovné prostredie. Absolvent má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi a etickými zásadami spoločnosti. Predpokladá sa jeho schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí vo všeobecnovzdelávacích i odborných predmetoch. Príprava je zameraná aj na prípadné vysokoškolské štúdium.

 

Absolvent získa nasledujúce vedomosti, zručnosti a znalosti:

 • zoznámiť sa s rôznymi druhmi počítačových programov a spôsobom ich obsluhy
 • navrhovať a realizovať počítačovú zostavu a lokálnu počítačovú sieť
 • vytvoriť grafickú podobu informačných materiálov
 • spracovať videoklip a webovú stránku na rôzne témy
 • prezentovať svoju prácu pomocou prezentácie alebo internetu 
 • ovládať obsluhu a nastavenie periférnych zariadení potrebných pre činnosť používaného programu
 • pracovať s aplikačným programom potrebným pre výkon povolania
 • vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie
 • vybrať kvantitatívne matematické metódy (bežné, odborné a špecifické), ktoré sú vhodné pri riešení danej úlohy alebo situácie
 • graficky znázorňovať reálne situácie a úlohy, kde takéto znázorňovanie pomáha pri kvantitatívnom riešení úlohy
 • komunikovať elektronickou poštou, využívať prostriedky online a offline-komunikácie
 • evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol využívať pri práci
 • chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním
 • orientovať sa v nových informačných trendoch
 • posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným informáciám a byť mediálne gramotný